Terug naar overzicht

De topstructuur van de gemeente Ede

Toekomstbestendig organiseren

Ik heb de deskundigheid en senioriteit van de adviseurs gewaardeerd en het vermogen vergelijkingen te maken met andere gemeenten.

De gemeente Ede heeft een structuur die gericht is op flexibel en slagvaardig inspelen op politiek-bestuurlijke ambities, werken met korte lijnen en het doorbreken van verkokering. Het college van B&W heeft Lysias gevraagd de werking van het model te evalueren in relatie tot toekomstige ontwikkelingen.

De evaluatie gaf antwoord op de volgende vier deelvragen:
  1. Wat is de bedoeling van de topstructuur?

  2. In hoeverre is de bedoeling van de huidige topstructuur helder en eenduidig voor betrokkenen?

  3. Functioneert de huidige topstructuur conform de bedoeling?

  4. Hoe wordt de topstructuur ervaren in relatie tot toekomstige ontwikkelingen?

Onze conclusie is dat de gemeente Ede in het proces van organisatieontwikkeling de afgelopen vier jaren reuzestappen heeft gezet. Alle betrokkenen beschouwen het model als waardevol en toekomstvast. Wij hebben bestuur en management van de gemeente geadviseerd om vast te houden aan het clustermodel en te investeren in doorontwikkeling en verfijning van de topstructuur door het in gang zetten van een brede managementdialoog. Het college van B&W heeft ons advies overgenomen. De concerndirectie heeft de opdracht gekregen om hieraan invulling te geven. Lysias heeft hierin een begeleidende rol gespeeld.

Kortom: een betekenisvolle duiding van het functioneren van de topstructuur voor nu en in de toekomst.

De opdrachtgever

Meer Toekomstbestendig organiseren