Terug naar overzicht

Grenzeloos samenwerken in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Doelgericht samenwerken

De inhoud voorop, een vernieuwende vorm van regionale samenwerking

Op veel plaatsen in Nederland verkennen gemeenten moderne manieren van regionale samenwerking. Met het programma ‘Grenzeloos Samenwerken’ is de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden hier een ambitieus voorbeeld van. Lysias verzorgt de procesbegeleiding van dit programma.

In 2016 is de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) van start gegaan met het programma ‘Grenzeloos Samenwerken’. Grenzeloze samenwerking, omdat de schaalniveaus van opgaven zich niet houden aan gemeentelijke, regionale of provinciale grenzen. Grenzeloos ook omdat de gemeenten binnen de regio AV geen beperkingen willen opleggen aan partijen die de samenwerking willen vormgeven of een toegevoegde waarde kunnen leveren. Denk aan inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere overheden.

In de afgelopen periode heeft de regio AV, samen met de provincies Zuid-Holland en Utrecht en het waterschap Rivierenland, een nieuwe regionale agenda ontwikkeld met vijftien maatschappelijke opgaven, geordend naar drie thema’s: ‘Leefbaar en aantrekkelijk’, ‘Economisch krachtig’ en ‘Klimaatrobuust’.

Parallel aan de ontwikkeling van de inhoudelijke agenda is een vernieuwende vorm van regionale samenwerking ontworpen, waarbij per opgave coalities worden gevormd vanuit overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers. De nieuwe samenwerking is flexibel en kan meebewegen met de dynamiek van opgaven, met belangen van de samenwerkingspartners en met de schaalniveaus waarop de opgaven zich afspelen.

De opdrachtgever

Meer Doelgericht samenwerken