Terug naar overzicht

Onderzoek naar kostenoverschrijdingen bij herhuisvesting ‘Stadkamer’ in Zwolle

Inspirerend evalueren

Lessen trekken uit de asbestproblematiek

De gemeente Zwolle heeft voor de herhuisvesting van bibliotheek ‘De Stadkamer’ in Zwolle een pand aangekocht van de GGD. Een jaar na aankoop worden veel asbesttoepassingen aangetroffen. De kosten voor de asbestsanering en een aantal aanvullende projectoverschrijdingen bedragen ongeveer € 4 miljoen. Waarom zijn het asbestprobleem en de overige kostenoverschrijdingen niet eerder aan het licht gekomen? Welke normen hanteert de gemeente? Op welke manier en op welke momenten is het college geïnformeerd? En hoe is de raad door het college geïnformeerd? Lysias heeft in opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders een onderzoek uitgevoerd naar de lessen die te trekken zijn, om in de toekomst het ontstaan van vergelijkbare problemen te voorkomen.

Kenmerkend voor onze aanpak is:
  1. Het gebruik van een eenduidig en op het project toegesneden toetsingskader bij het wegen van de bevindingen.

  2. Grote vasthoudendheid om alle relevante informatie boven tafel te krijgen, eigen brononderzoek

  3. Zorgvuldige tussentijdse toetsing van bevindingen

  4. Onafhankelijke oordeelsvorming met oog voor de belangen van betrokkenen

Resultaten
Het evaluatieonderzoek geeft inzicht in en duiding van de feiten en omstandigheden rond het ontstaan van de kostenoverschrijdingen van asbest en de overige overschrijdingen voor college en raad. Ook maakt onze rapportage duidelijk wat de kwaliteit is van projectbeheersing (aansturing, planning en risicomanagement) en informatievoorziening aan college en raad. Tot slot formuleerden we concrete verbeterpunten om te voorkomen dat in de toekomst dergelijke projectoverschrijdingen zich voordoen.

De conclusies en aanbevelingen zijn overgenomen door de gemeente. Op basis van de aanbevelingen is de gemeente Zwolle gestart met een intensief leer- en verbetertraject voor lopende en toekomstige projecten. De gemeente Zwolle heeft Lysias een 9 gegeven voor de uitvoering van deze opdracht.

Raadslid SP: “Dank voor het heldere en opmerkelijk goed leesbare rapport. Ik denk dat er weinig mensen in deze raad zo sceptisch zijn als ik, als het gaat om rapporten van externe bureaus, maar in dit geval is dat toch enigszins gelogenstraft.”

De opdrachtgever

Meer Inspirerend evalueren