Terug naar overzicht

Werken aan welvarende regio’s

Inspirerend evalueren

In de laatste maanden van 2020 voerden Lysias collega’s Harm Wilzing, Carla de Rie en Mark Pol een tussentijdse evaluatie uit naar de systematiek van de regio deals, in opdracht van het Ministerie van LNV. In een intensief traject werd met zowel departementen als met de regio in kaart gebracht wat de voor- en nadelen van de systematiek zijn en waar in de toekomst nog verbeteringen mogelijk zijn.
Betrokken departementen en regio’s zijn overwegend positief over het door dit kabinet geïntroduceerde instrument. Naast een aantal procesmatige voordelen van de aanpak, wordt met name de integrale betrokkenheid op projectniveau van het Rijk zeer positief beoordeeld. Naast een aantal conclusies komen we tot een viertal aanbevelingen aan het Rijk:
1) Behoud de succesfactoren, waaronder de betrokkenheid van meerdere ministeries (en voorkom dat ieder ministerie met een eigen regiodeal komt).
2) Kom tot duidelijke afspraken over hoe departementen regio’s tegemoet treden en houd consequent vast aan die afspraken.
3) Wees (nog) duidelijker over de politiek-bestuurlijke besluitvorming.
4) Werk het concept ‘Brede welvaart’ verder uit.

Op 20 januari heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de regio deals en inhoudelijk gereageerd op onze aanbevelingen. Daarmee is ons eindrapport openbaar en hier beschikbaar. We zijn er trots op dat de minister adviseert om onze aanbevelingen bij een eventuele doorontwikkeling van de regio deals in een nieuw kabinet te betrekken en dat we op deze manier een steentje hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van dit nieuwe instrument.

De opdrachtgever

Meer Inspirerend evalueren