disclaimer

Informatie over deze website

Deze website is een uitgave van Lysias Consulting Group B.V.. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Lysias Consulting Group B.V. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

Lysias Consulting Group B.V. streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Lysias Consulting Group B.V. zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Lysias Consulting Group B.V. en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Lysias Consulting Group B.V. wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Indien persoonsgegevens worden verkregen bij de betrokkene, deelt Lysias Consulting Group B.V. vóór het moment van de verkrijging de betrokkene de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd mede, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.

Lysias Consulting Group B.V. verstrekt nadere informatie voor zover dat, gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.