Terug naar overzicht

Drie vragen aan…

01-09-2020

Heleen Stigter, senior adviseur bij Lysias Advies, secretaris van de Taskforce Wonen en Zorg.

Het vraagstuk

Nederland vergrijst in hoog tempo. Eenzaamheid, dementie, onvoldoende geschikte woningen en een tekort aan personeel in de zorg maken het zoeken naar oplossingen urgent. Om iedereen prettig en zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, moeten er nieuwe woonzorgvormen tot stand komen. Dit vraagt om lokaal/regionaal maatwerk. Daarom is het belangrijk dat in alle gemeenten in Nederland afspraken gemaakt worden over wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Alle reden voor de VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK om de krachten te bundelen in de bestuurlijke Taskforce Wonen en Zorg. Heleen Stigter werd vorig jaar zomer als kwartiermaker van de Taskforce aangesteld. Sinds de publicatie van het werkplan van de Taskforce begin 2020 fungeert zij als secretaris.

1. Wat zijn jouw uitdagingen?
“De Taskforce stimuleert allereerst lokale partners om de opgaven op het gebied van wonen en zorg in kaart te brengen en samen tot prestatieafspraken te komen. Daarnaast wil de Taskforce knelpunten in de realisatie van woonzorginitiatieven aanpakken. Met het werkplan 2020 onder de arm stonden we klaar om dit uit te rollen. En toen kwam corona voorbij… De gesprekken die de Taskforce samen met zijn netwerk van ambassadeurs overal in het land op gang wilde brengen, tussen bestuurders van gemeenten, corporaties, zorgpartijen en andere betrokkenen, kwamen logischerwijs op een laag pitje te staan. We gaan ervan uit dat we dit najaar de bal weer kunnen oppakken. Wij staan er in elk geval klaar voor. De Taskforce wil beweging creëren, partners aanzetten tot actie en goede voorbeelden delen. Daar moeten we met elkaar hard aan trekken. Uit de nulmeting die we dit voorjaar hebben uitgevoerd onder gemeenten en woningcorporaties blijkt dat er nog voldoende werk aan de winkel is. De coronacrisis heeft eens te meer laten zien hoe belangrijk het thema wonen en zorg is. Het is toch schrijnend om te zien dat echtparen na zoveel jaren samen, in de laatste fase van hun leven, gescheiden van elkaar moeten leven? En ook het organiseren van ontmoeting en verbinding tussen ouderen onderling vraagt aandacht.”

2. Wat is er zo gaaf in je werk?

“De groep om wie het gaat – ouderen – heeft een speciale plek in mijn hart. Het is betekenisvol werk. Ik geniet ervan om in mijn rol als secretaris van de Taskforce in het hart van zo’n grote maatschappelijke opgave bezig te zijn. Eerlijk gezegd kan ik me geen leukere opdracht wensen. Ik spreek met veel bestuurders en ambtelijke betrokkenen, zowel binnen de zorg, het sociaal domein als op het gebied van wonen. Dat laatste was voor mij een nieuw beleidsveld. Ik ben een ijzervreter en heb geprobeerd me zo snel mogelijk die wereld eigen te maken.”

“Gelukkig zijn er al mooie voorbeelden van nieuwe woonzorginitiatieven, bevlogen bestuurders en dito ambassadeurs, die de urgentie van de opgaven onderkennen en zich hard maken voor het vinden van passende oplossingen. Ik kan me trouwens niet voorstellen dat er bestuurders zijn die het belang van aanpak van deze opgave niet zien. Maar ja, eenvoudig is het niet. Gemeenten zitten in financieel zwaar weer, het organiseren van de samenwerking tussen partijen met verschillende belangen is complex en wet- en regelgeving werkt soms ook belemmerend. Het is de kunst om ondanks alle beperkingen met elkaar inzichtelijk te maken wat de opgave is, hierop een visie te formuleren, afspraken te maken en aan de slag te gaan. De uitkomsten uit de nulmeting hebben we op kaart gezet op de website van de Taskforce. Hoe mooi zou het zijn als we in de komende tijd op de kaart terugzien dat steeds meer gemeenten met hun partners de schouders onder deze opgave zetten?”

Taskforce | januari 2020

3. Wat zijn jouw inzichten?
“Als secretaris ben ik het eerste loket voor de Taskforce: contacten leggen, gesprekken voeren en kijken wie wat kan betekenen voor de Taskforce en vice versa. Dat vraagt de nodige tijd en overzicht. Ik hou veel ballen in de lucht. Afstemmen met de ambtelijke betrokkenen, de voorzitter en daarna met de complete Taskforce. Ik word er supervrolijk van… Commissieondersteuning, of in dit geval, de ondersteuning van de Taskforce, veel zaken regelen, is iets wat mij goed ligt. Om daarin effectief te zijn, is het belangrijk de maatschappelijke en politiek-bestuurlijk context te begrijpen en hier zo goed mogelijk op in te spelen. Wat daarvoor nodig is? Kennis van zaken, sensitiviteit, een ‘open mind’, doelgerichtheid en een flinke dosis enthousiasme. Ik durf wel te zeggen dat je bij mij dan aan het goede adres bent.”

 

Waar wij ons nog meer voor inzetten?

 

Anderen bekeken ook