Terug

19/12/2019

Adviescollege Stikstofproblematiek adviseert over bemesten en beweiden

In het vandaag verschenen advies concludeert het Adviescollege Stikstofproblematiek dat er voor bemesten in beginsel geen vergunningplicht nodig is omdat er doorgaans geen sprake is van negatieve effecten sinds het van kracht worden van de Habitatrichtlijn. Soms kan dit anders zijn, als sprake is van verandering van grondgebruik. In die gevallen is een nadere beoordeling nodig, en geldt mogelijk wel een vergunningplicht.

Voor beweiden is aannemelijk dat er geen sprake is van een hogere stikstofdepositie dan waar in de stalvergunning al rekening mee is gehouden. Er is voor beweiden geen reden voor een verdere beoordeling van het huidige gebruik. Lysias vervult de rol van secretaris van het Adviescollege.

Niet alles kan
Op 25 september 2019 publiceerde het Adviescollege Stikstofproblematiek het korte-termijnadvies ‘Niet alles kan’. De hoofdconclusie in het eerste advies was dat Nederland zo snel mogelijk drastische maatregelen moet nemen om de uitstoot van stikstof terug te dringen en de natuur te herstellen. In het eerste advies stond ook dat nader onderzoek nodig was naar het vraagstuk van beweiden en bemesten. Dit omdat de Raad van State in mei 2019 oordeelde dat de categorale vrijstelling voor beweiden en bemesten in strijd is met de Habitatrichtlijn. Het Adviescollege is gevraagd om ruim voor de start van het nieuwe beweidings- en bemestingsseizoen van 2020 hierover een advies uit te brengen. Dit tussentijdse advies voorziet hierin, vooruitlopend op het eindadvies dat in mei 2020 verschijnt.

Praktijksituatie
Onder leiding van voorzitter Johan Remkes heeft het Adviescollege een analyse gemaakt van de bijdrage van beweiding en bemesting aan de uitstoot van ammoniak. Daarbij is gekeken naar de praktijksituatie en is de feitelijke relatie onderzocht tussen beweiden en bemesten en de ammoniakuitstoot die dit tot gevolg heeft.

Bemesten
Over bemesten concludeert het Adviescollege dat de uitstoot door het gebruik van mest door aangescherpte regels en betere technieken nu doorgaans lager is dan in 2004, toen de Habitatrichtlijn van kracht werd. Met de ‘Spoedwet aanpak stikstof’, die binnenkort van kracht wordt, is voor bemesten in deze gevallen geen vergunning nodig.

In een aantal gevallen van bemesten kan dit anders zijn. Hierbij gaat het om situaties waarbij het grondgebruik structureel is veranderd. Voor die gevallen is een nadere beoordeling nodig, en geldt mogelijk wel een vergunningplicht. Om hoeveel uitzonderingssituaties het gaat, moet nog preciezer in beeld worden gebracht. Het Adviescollege beveelt daarom aan voor deze situaties in kaart te brengen of er daadwerkelijk sprake is van een hogere emissie dan op de referentiedatum.

Het voortouw voor de uitvoering van deze aanbevelingen ligt bij de provincies, gezien hun rol als bevoegd gezag voor de verlening van natuurvergunningen, en de invulling die provincies geven aan de gebiedsgerichte aanpak.

Beweiden
Het Adviescollege concludeert dat de uitstoot bij beweiden lager is dan de vergunde situatie. Omdat beweiden een positief effect heeft in de stal en in de wei, kan beweiden binnen de vergunning plaatsvinden. Daarom is er geen reden voor een verdere beoordeling van het huidige gebruik.

Langere termijn
Op termijn is het volgens het Adviescollege noodzakelijk dat de uitstoot van ammoniak uit dierlijke mest substantieel omlaag gaat. Bij de aanstaande herziening van het mestbeleid kan hier al rekening mee worden gehouden. In het eindadvies – dat in mei 2020 verschijnt – zal het Adviescollege hier nader op ingaan.

Typisch Lysias
Het Lysias-team, dat invulling geeft aan de rol van secretaris van het Adviescollege, bestaat uit Carla de Rie, Piet Vriend, Magdeleen Sturm en Yoram Poot. We organiseren de vergaderingen van het Adviescollege en zorgen ervoor dat het Adviescollege gesprekken voert met de juiste experts, betrokkenen en belangengroepen. Lysias doet onderzoek, voert analyses uit en is penvoerder van de adviezen van het Adviescollege. We zorgen ervoor dat alle tekstsuggesties en opmerkingen van het Adviescollege een passende plek krijgen in de adviezen en alle leden hun inbreng terugvinden in de rapportages. Met als resultaat unaniem adviezen van een divers samengesteld Adviescollege.

Bemesten en beweiden 2020

Share:

Yoram Poot

Adviseur

Carla de Rie

Partner

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024