Terug

21/09/2016

Adviescommissie Omgevingswet

In 2011 is de stelselherziening gestart voor het vereenvoudigen en bundelen van het omgevingsrecht in één nieuwe Omgevingswet. Minister Schultz heeft in 2011 vijf thematische Adviescommissies ingesteld met de opdracht vanuit de praktijk te reflecteren op (wets)voorstellen die door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu worden ontwikkeld. De commissie formuleerden aanbevelingen voor het wetsontwerp en adviseerden over de implementatie van de nieuwe wet.

Lysias vervulde sinds het najaar van 2011 tot en met eind 2015 de rol van secretaris van de Adviescommissie Wonen en Cultuur en van het overleg van de voorzitters van de vijf Adviescommissies.

Kort voor het zomerreces van 2015 heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel ‘Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)’. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevingswet op 22 maart 2016 aangenomen. Het kabinet heeft inmiddels ingestemd met vier ontwerpbesluiten die invulling geven aan de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Omgevingsbesluit, en het Besluit kwaliteit leefomgeving. Deze vier besluiten komen in de plaats van zo’n zestig bestaande besluiten.De integratieslag van de uitvoeringsregelgeving is een complexe en omvangrijke operatie.

Het succesvol realiseren van deze integratie is cruciaal voor het realiseren van de doelen die met de Omgevingswet worden beoogd, te weten: het vergroten van het gebruiksgemak, het aanbrengen van samenhang, het bieden van bestuurlijke afwegingsruimte, en het versnellen en verbeteren van besluitvorming. In de achtereenvolgende adviezen heeft de Adviescommissie steeds getoetst of het wetsvoorstel en de uitvoeringsregelgeving daadwerkelijk een bijdrage zullen leveren aan het realiseren van deze doelen.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024