Terug

29/09/2016

Cluster Ruimte & Economie klaar voor nieuwe rol en taken

Lysias adviseerde over twee cruciale organisatievraagstukken voor het cluster Ruimte en Economie van gemeente Amsterdam: de positionering van de beleidsfunctie en de opsplitsing van de onderdelen stedelijk beheer en -uitvoering. Wat is de beste positie voor de beleidsfunctie? Centraal in het cluster of juist binnen resultaatverantwoordelijke eenheden? En waar moet de knip liggen tussen stedelijke kaderstelling en assetmanagement en de dagelijkse uitvoering bij bestuurscommissies? De opvattingen over de te kiezen oplossingen liepen sterk uiteen.

Kern van onze aanpak:

  • Kernopgaven van het ruimtelijk economisch domein zijn de basis voor keuzes;
  • Ontwikkeling metropoolregio speelt nadrukkelijk een rol;
  • Stevige inbreng van wethouders;
  • Werksessies om argumenten en overwegingen te verdiepen;
  • Aandacht voor de professionalisering van de gemeentelijke beleidssturing en condities voor verdere organisatieontwikkeling.

We adviseerden de strategische beleidsfunctie centraal te organiseren: die vraagt om samenhang en integraliteit. Domeinspecifiek beleid en uitvoeringsbeleid moeten juist worden verbonden met de uitvoering. We werkten ook de Amsterdamse beleidscyclus uit, gebaseerd op de big 8. We adviseerden een steviger rol van het college aan de voorkant van het beleidsproces. En om beleid meer factbased te maken.

Over de knip tussen stad en bestuurscommissies was ons advies dat die verdeling heel precies het assetownerschap moet volgen. Om het systeem goed te laten werken, zijn kaderstelling, control en handhaving kernbegrippen. We formuleerden ijkpunten, die de garantie voor goede uitvoering bieden, zoals kwalitatief goede stedelijke kaderstelling, stevige budgettaire sturing, een goede invulling van de informatie- en monitoringfunctie en centrale inkoop op basis van afgesproken standaarden en procedures.

Ons advies is overgenomen in het organisatieplan.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024