Terug

29/09/2016

De ontwikkelkracht van het stelsel van omgevingsdiensten

Sinds enkele jaren kent Nederland een nieuw stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu- en omgevingstaken. Hiervoor is een landelijk dekkend systeem van omgevingsdiensten ingericht. Het Ministerie van IenM heeft Lysias in 2015 gevraagd de evaluatie van het stelsel gericht aan de Tweede Kamer uit te voeren. Doel van de evaluatie was om vast te stellen in  hoeverre het VTH-stelsel en het stelsel van omgevingsdiensten leidt tot kwaliteitsverbetering van de uitvoering van de VTH-taken, aan de verbetering van afstemming strafrecht-bestuursrecht, aan de onderlinge afstemming en informatie-uitwisseling en aan de ketenaanpak en vermindering van de bestuurlijke drukte.

Kenmerkend voor onze aanpak:

  • Een participatieve aanpak, omdat leren van elkaar belangrijk is gegeven de ontwikkelingsfase van het stelsel.
  • Een uitgebreide beleidsreconstructie om de ontstaansgeschiedenis van het stelsel te duiden.
  • Werkbezoeken aan zeven omgevingsdiensten om een goed beeld te krijgen bij de praktijk.
  • Gesprekken met ruim 150 betrokkenen die zicht hebben op de ontwikkeling van het stelsel.
  • Continue afstemming met het collectief van opdrachtgevers: ministerie van I&M, V&J, BZK een VNG en IPO.
  • Samenwerking met prof. Dr. Ko de Ridder (RUG) die extra inhoudelijke kennis inbracht.

Resultaten
Het onderzoek laat zien dat het VTH-stelsel zich in relatief korte tijd aantoonbaar positief heeft ontwikkeld, dat het stelsel ontwikkelkracht toont in het oplossen van problemen die zich voordoen en dat het stelsel potentie heeft om zich verder te ontwikkelen. Voor een aantal gesignaleerde knelpunten waarvoor binnen het stelsel nog geen oplossingen zijn geformuleerd, hebben we aanbevelingen geformuleerd hoe die knelpunten kunnen worden aangepakt.

Share:

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024