Terug

29/09/2016

De topstructuur van de gemeente Ede

De gemeente Ede heeft een structuur die gericht is op flexibel en slagvaardig inspelen op politiek-bestuurlijke ambities, werken met korte lijnen en het doorbreken van verkokering. Het college van B&W heeft Lysias gevraagd de werking van het model te evalueren in relatie tot toekomstige ontwikkelingen.

De evaluatie gaf antwoord op de volgende vier deelvragen:

  • Wat is de bedoeling van de topstructuur?
  • In hoeverre is de bedoeling van de huidige topstructuur helder en eenduidig voor betrokkenen?
  • Functioneert de huidige topstructuur conform de bedoeling?
  • Hoe wordt de topstructuur ervaren in relatie tot toekomstige ontwikkelingen?

Onze conclusie is dat de gemeente Ede in het proces van organisatieontwikkeling de afgelopen vier jaren reuzestappen heeft gezet. Alle betrokkenen beschouwen het model als waardevol en toekomstvast. Wij hebben bestuur en management van de gemeente geadviseerd om vast te houden aan het clustermodel en te investeren in doorontwikkeling en verfijning van de topstructuur door het in gang zetten van een brede managementdialoog. Het college van B&W heeft ons advies overgenomen. De concerndirectie heeft de opdracht gekregen om hieraan invulling te geven. Lysias heeft hierin een begeleidende rol gespeeld.

Kortom: een betekenisvolle duiding van het functioneren van de topstructuur voor nu en in de toekomst.

Share:

George Postma

Adviseur

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024