Terug

21/06/2014

De transitie van het IPO onder de loep

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft vier jaar geleden de ambitie geformuleerd om de collectieve belangenbehartiging namens de twaalf provincies effectiever en daadkrachtiger in te vullen. Dit heeft geleid tot verschillende aanpassingen in werkwijze en organisatie. Aan de vooravond van de Statenverkiezingen wil het IPO weten of zij geslaagd is in haar missie. Het IPO heeft Wim Deetman gevraagd deze evaluatie uit te voeren. Lysias zal hem hierbij inhoudelijk en procesmatig ondersteunen.

De evaluatie richt zich op de resultaten en effecten die in de afgelopen jaren zijn bereikt. De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor de formulering van aanbevelingen voor de nieuwe bestuursperiode 2015-2019. De komende twee maanden staan in het teken van gesprekken met CdK’s, gedeputeerden, provinciesecretarissen, Statenleden, medewerkers van het IPO-bureau en externe partners over hoe zij de transitie van het IPO hebben ervaren. Medio maart presenteren Wim Deetman en Lysias het eindrapport aan het IPO-bestuur.

Share:

Carla de Rie

Partner

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024