Terug

15/11/2017

De Vierde Dimensie: netwerkorganisatie VNG toesnijden op huidige tijd

Op 30 oktober presenteerde Wim Deetman zijn aanbevelingen voor het verbeteren van de governance van de VNG. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht, kan de VNG op tijd de voorbereidingen treffen voor het doorvoeren van wijzigingen in de bestuurlijke organisatie. Lysias zorgde voor de inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van Wim Deetman bij de uitvoering van deze evaluatie.

Uit de evaluatie komt naar voren dat de positie en de rol van de VNG onomstreden zijn, zowel binnen de VNG als daarbuiten. Echter, de VNG maakt haar positie en rol wisselend waar. Er is grote waardering voor de service en dienstverlening aan de individuele leden. Echter, in het bestuurlijk overleg met het Rijk is de VNG niet altijd in staat het verschil te maken. De VNG kan haar lobby verbeteren door minder reactief te opereren, kwalitatief sterke en eenstemmige bestuurlijke delegaties te formeren met een kwalitatief goede ondersteuning en met een helder mandaat.

De aanbevelingen zijn geordend in vier rubrieken:

  1. Vergroten van de wendbaarheid van de VNG: Vanuit het besef dat wendbaarheid in mensen en niet in structuren zit en door nadrukkelijker en meer eigentijds invulling te geven aan de netwerkfunctie die de VNG van origine heeft.
  2. Netwerkend samenwerken: De samenwerkingsvaardigheid bevorderen, wederkerigheid waarborgen in de samenwerking met andere gemeentelijke netwerken (G4, G32, PMG en P10) en recht doen aan onderlinge verschillen. 
  3. Samen besturen met andere overheden: Bevorderen dat het Ministerie van BZK in positie wordt gebracht om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het openbaar bestuur waar te maken.
  4. Aanpassing van de interne governance van de VNG: Vereenvoudiging van de commissiestructuur: minder vaste commissies en tijdelijke expertiseteams voor specifieke opgaven.

Het VNG-bestuur legt de aanbevelingen van Wim Deetman (op een enkele uitzondering na) met een positief advies voor aan de ledenvergadering van 1 december 2017.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024