Terug

26/06/2018

'De Werkplaats': combinatie van lerend werken en werkend leren

Lysias ontwikkelde ‘De Werkplaats’ als combinatie van lerend werken en werkend leren. Onze overtuiging is dat mensen vooral leren als dat leren aansluit bij het eigen werk, als medewerkers kunnen oefenen met eigen praktijkvoorbeelden en eigen vragen en problemen aan de orde kunnen stellen. De werkplaats leidt, anders dan een training, tot voortgang in het eigen werk.

Het ontwerpen van ‘De Werkplaats’ is altijd een cocreatie. Samen met leidinggevenden en medewerkers bedenken we wat nodig is. We ontwerpen een passend programma en werken aan een tastbaar resultaat. Dat kan variëren van het maken van een wijkprogramma (passend bij resultaatgericht werken of ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ voor een welzijnsorganisatie), het maken van een project- of programmaplan voor een gemeente of provincie of het evalueren van beleid.

We besteden aandacht aan:

  • De omgeving: “Hoe ziet de context er uit? Hoe verhouden wij ons tot andere actoren in het krachtenveld? Wat wil het bestuur (of de opdrachtgever) bereiken?”
  • De rolverdeling: “Wat betekent de gekozen werkwijze in de praktijk?” of “Hoe organiseren wij het programma of project in de organisatie?
  • De rolinvulling van medewerker, programma- of projectmanager, lijnmanager: “Wat vraagt mijn rol en hoe kan ik die invullen?”
  • Het instrumentarium: “Welke ‘toolkit’ heb ik ter beschikking om mijn werk inhoudelijk vorm te geven en te besturen, en hoe gebruik ik die ‘toolkit’? Hoe sluit de nieuwe werkwijze aan bij het bestaande planning- en control en HR-instrumentarium?”

In onze werkplaatsen creëren we een leeromgeving op drie niveaus:

  • Verder brengen van de nieuwe werkwijze
  • Begrip wat de nieuwe werkwijze voor medewerkers betekent en welk gedrag die werkwijze van hen vraagt
  • In houding en gedrag stralen medewerkers uit dat ze de nieuwe manier van werken hebben doorleefd en kunnen toepassen.
  • In ‘De Werkplaats’ werken we met een variëteit aan werkvormen. We werken afwisselend in grote en kleine groepen en individueel.

Actuele voorbeelden van werkplaatstrajecten van Lysias zijn ‘Resultaatgericht werken voor Welzijnsorganisatie Alifa’ en ‘Werkplaatsen projectmatig en programmatisch werken voor de provincie Limburg’.

Share:

Meer inzichten

Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024
Evaluatie Roadmap Vogelgriep
Evaluatie Roadmap strategische aanpak vogelgriep
20/02/2024