Terug

04/12/2023

Door met elkaar in gesprek te gaan komen de achterliggende beweegredenen van medewerkers écht naar boven

Samen leren in evaluatie

Onlangs hebben Eva Hillen en Rosaline Kalf een evaluatie uitgevoerd bij een woningbouwcoöperatie. In deze evaluatie stond samen leren centraal: hoe is het proces gelopen en wat is daarvan te leren voor de toekomst. De casus ging over het besluitvormingsproces rond een aantal huurwoningen, waarbij de toekomstbestendigheid van de woningen onzeker was en het onderhoud in de afgelopen jaren beperkt was uitgevoerd.

 

Een veilige leeromgeving

Wij weten uit ervaring dat om samen te kunnen leren een veilige omgeving, waarin direct betrokkenen willen en kunnen vertellen over hun ervaringen, een belangrijke voorwaarde is. Daarom hebben wij er niet alleen voor gekozen om kwalitatief onderzoek te doen, gericht op een open gesprek met betrokkenen over de kritische punten in het realisatieproces. Maar ook om twee dagen lang op kantoor bij de opdrachtgever deze gesprekken te voeren. De respondenten hebben hierdoor in een voor hen vertrouwde omgeving gereflecteerd op het proces en de kantelpunten, de rol van het team, de bestuurders en andere betrokkenen en op hun eigen handelen binnen dat traject.

 

Bespreek verschillende perspectieven in het team!

Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat, hoewel de medewerkers allemaal kwalitatief goede woningen voor hun huurders willen realiseren, de visies over hoe je dit kunt bereiken behoorlijk uiteenliepen. Zo hadden de betrokken verschillende tijdspaden voor ogen (lange termijn versus korte termijn), bestonden er verschillende ideeën over de beschikbare ruimte om individueel te handelen (procedures versus ruimte voor eigen invulling) en over rolopvatting (rolvast versus een pragmatische rolinvulling). Wij hebben de opdrachtgever uitgenodigd aan de hand van deze spanningsvelden het gesprek met elkaar aan te gaan en samen te reflecteren.

 

 

 

Share:

Rosaline Kalf

Adviseur

Eva Hillen

Adviseur

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024