Terug

26/06/2018

Doorontwikkeling Innovatiebeleid Twente

Lysias treedt op als strategisch procesmanager voor de provincie Overijssel en de Regio Twente. Onze opdracht is te komen tot een doorontwikkeling van het regionale innovatiebeleid, zowel op inhoud als qua bestuurlijke organisatie. We doorlopen dit proces in nauwe samenwerking met de relevante overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en ondernemers.

Tijdens het proces staat de opgave centraal: wat moet er gebeuren, wat wil je bereiken en vervolgens: wie zijn daarin betrokken, hoe en waar vindt besluitvorming plaats en waar moet wat gebeuren? We herijken het bestaande innovatiebeleid met een team bestaand uit de provincie, regio, IPT en Kennispark. Vervolgens gaan we op basis van de inhoud werken aan een systeem van besturing waarin heldere rol- en taakverdeling tussen overheden onderling en tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven wordt afgesproken.

We werken toe naar een gedragen, volgende stap in het innovatiebeleid.

Share:

Meer inzichten

Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024
Evaluatie Roadmap Vogelgriep
Evaluatie Roadmap strategische aanpak vogelgriep
20/02/2024