Terug

01/03/2024

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord

Uitvoering plan van aanpak van de netwerk RUD Limburg- Noord om zich door te ontwikkelen tot de top 5 van de omgevingsdiensten in Nederland te behoren.

Op 7 juli 2022 stemde het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord in met een plan van aanpak om de RUD Limburg Noord door te ontwikkelen tot een volwaardige omgevingsdienst die ‘de kracht van het netwerk ten volle benut’. De ambitie daarbij was om in 3-4 jaar tijd tot de top 5 van de omgevingsdiensten in Nederland te horen. Aanleiding voor dit plan van aanpak (dat door Lysias Advies was opgesteld), was onder meer de landelijke aandacht voor het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving n.a.v. de commissie Van Aartsen.

Tegelijk met de uitvoering van het plan van aanpak startte landelijke het Interbestuurlijk Programma VTH.

Annemieke van der Zijden startte in september 2022 als programmamanager en Eva Hillen als programma-ondersteuner om de gemeenten en het coördinatiecentrum van de RUD Limburg Noord te ondersteunen bij de uitvoering van het plan van aanpak langs zes inhoudelijke sporen, te weten: beleid, regionaal uitvoeringsprogramma (RUP), monitoring, sturing, kwaliteit en juridische consequenties. Deze sporen dragen allen bij aan de Big8 cyclus die in de uitvoerig centraal stond.

Voor de uitvoering van het plan van aanpak stelden Annemieke en Eva een kernteam samen. Dit kernteam bestond uit lijnmanagers van de gemeenten.  Dit kwam tweewekelijks samen voor afstemming. Elk kernteamlid was verantwoordelijk voor één werkspoor en had als opdracht het realiseren van de vastgelegde doelen en resultaten voor het betreffende spoor. Dat deed diegene samen met een werkgroep met medewerkers van de betrokken gemeenten, aangevuld met medewerkers van het coördinatiecentrum.

Naast de afstemming met het kernteam organiseerde Lysias drie keer een uitgebreidere sessie met het kernteam om knelpunten te bespreken, stappen te zetten en aan team-building te doen.

Daarnaast ondersteunden Annemieke en Eva -naar behoefte- de werkgroepen van de verschillende werksporen. Dat varieerde van verslaglegging van bijeenkomsten tot het schrijven van memo’s voor het DB en AB.

 

Bij afronding van de opdracht in juli 2023 was het plan van aanpak nog niet volledig afgerond en was het advies om te blijven sturen op de realisatie ervan vanuit de betrokken gemeenten en het coördinatiecentrum. Lysias gaf de volgende aanbevelingen mee:

  • Toon en maak afspraken over eigenaarschap voor de realisatie van het plan van aanpak
  • Versterk het netwerk door drie regio-managers vanuit de lijnmanagers te benoemen en investeer met mensen en middelen in de RUD om tot een structurele borging te komen van de activiteiten van het plan van aanpak
  • Benut het parallelle proces van het IBP en de visitatie vanuit omgevingsdienst NL om tot verbeteringen te komen

 

Share:

Annemieke van der Zijden

Adviseur

Eva Hillen

Adviseur

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024