Terug

06/06/2023

Erfcoaches van meerwaarde in het landelijk gebied

 Janne Gerritsen en Carla de Rie voerden eind 2022 in opdracht van de provincie Overijssel een onderzoek uit naar de meerwaarde van erfcoaches voor het realiseren van doelen in het landelijk gebied. Het onderzoek richtte zich zowel op de thema’s binnen de fysieke leefomgeving, zoals natuur, stikstof, landbouw, water, bodem en klimaat, als op het sociaaleconomische toekomstperspectief voor het landelijk gebied.

Erfcoaches zijn onderdeel van het Overijsselse project ‘Toekomstgerichte Erven’ dat in 2019 is gestart om erfeigenaren te ondersteunen bij complexe vraagstukken. Erfcoaches stimuleren het verduurzamen, verbeteren en toekomstbestendig maken van erven. Sinds 2019 zijn de opgaven er niet minder op geworden in het landelijk gebied, mede vanwege de uitdagingen rondom de stikstofproblematiek.

Voor de provincie was dit de aanleiding om onderzoek te laten doen naar de mogelijke bijdragen van de erfcoaches voor het realiseren van de doelen die de provincie uitwerkt in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG).

Ons onderzoek – dat bestond uit het analyseren van beleidsdocumenten, het voeren van gesprekken met erfcoaches, gemeenten, de programmaleider PPLG en projectleiders, een werksessie en een meeloopdag – heeft aangetoond dat erfcoaches een waardevolle bijdrage leveren aan toekomstperspectief voor boeren. De erfcoaches spreken de taal van de boer en vormen een belangrijke schakel naar boeren en andere bewoners van het buitengebied. In een context waarin de kloof tussen overheid en burger eerder groeit dan kleiner wordt, zijn de erfcoaches van waarde om deze verbinding te leggen. Zij zijn in staat om een realistische spiegel voor te houden en leveren daarmee een bijdrage aan het op gang brengen van de nodige bewegingen in het landelijk gebied. Bovendien bieden erfcoaches waardevolle mentale ondersteuning.

Voor een optimale inzet van erfcoaches in het landelijk gebied is het belangrijk dat zij goed op de hoogte zijn van de opgaven en doelen in de gebieden waar zij actief zijn. Dat vraagt nauwere onderlinge samenwerking tussen de erfcoaches en de teamleden van het PPLG. Daarnaast adviseerden we de opgaven in het gebied centraal te stellen, de focus te richten op de gebieden waar de opgaven het grootst zijn en de erfcoaches als verbindende partij te laten aansluiten bij de gebiedsprocessen.

Meer weten?

Bent u benieuwd hoe Lysias Advies kan ondersteunen bij verschillende uitdagingen in het landelijk gebied? Neem dan contact op met Janne Gerritsen, adviseur landelijk gebied, of met Carla de Rie, partner en medeoprichter van Lysias.

 

 

 

Eindrapportage Erfcoaches & PPLG Overijssel Lysias

Share:

Carla de Rie

Partner

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024