Terug

29/09/2016

Evaluatie erfgoedbeleid van de provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft van oudsher veel aandacht voor haar culturele erfgoed. De laatste jaren is cultureel erfgoedbeleid meer verbonden met ruimtelijk en economisch beleid en gekoppeld aan beleving en betrokkenheid van inwoners bij het verhaal van Brabant. Behoud, beleving en herbestemming van erfgoed vormden in de bestuursperiode 2012-2015 de rode draad van het erfgoedbeleid van de provincie.

De provincie vroeg in 2014 Lysias het erfgoedbeleid van de provincie te evalueren, namelijk het Uitvoeringsprogramma Erfgoed 2012-2015, negen subsidieregelingen voor erfgoed en het Investeringsprogramma Grote Erfgoedcomplexen.

Typisch Lysias:
• Gebruik van een onderzoeksmodel waarin we de opzet van het beleid hebben verbonden met de werking in de praktijk;
• Beleidsreconstructie die inzichtelijk maakt hoe het beleid bedoeld was;
• Scherp oog voor de rol van alle betrokkenen, ook de Staten;
• Intensieve uitwisseling met betrokkenen: bevindingen en conclusies zijn gedeeld.

Resultaten
Wij concludeerden dat het erfgoedbeleid van de provincie een duidelijke en evenwichtige bijdrage levert aan de doelen behoud, beleving en herbestemming. Er is nog winst te halen in het maken van een samenhangende visie in het erfgoedbeleid en de vertaling naar een samenhangend instrumentarium. Daarnaast vragen we aandacht voor de rol van de Staten bij het ontwikkelen van grote erfgoedcomplexen: we hebben geconstateerd dat de rol van de Staten de afgelopen jaren is verschoven van aandacht voor de integrale erfgoedopgave naar de financiering van afzonderlijke projecten en dat is onwenselijk.

Eind 2015 heeft de provincie Noord-Brabant een nieuw beleidskader erfgoed vastgesteld waarin de bevindingen van de evaluatie zijn meegenomen.

Evaluatie Erfgoedbeleid Provincie Noord-Brabant

Share:

Meer inzichten

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord
Uitvoering plan van aanpak
01/03/2024
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024