Terug

15/06/2023

Geld voor waternatuur

Het Ministerie van LNV heeft in het kader van het Programma Deltanatuur aan Lysias Advies de opdracht gegeven een verkenning uit te voeren naar de middelen die voor het natuurbeleid in de grote wateren beschikbaar zijn, en tevens inzicht te geven in de achterliggende verantwoordelijkheden.

De vraag was om de geldstromen en verantwoordelijkheden in kaart te brengen, en in het verlengde daarvan om aandachtspunten en aanbevelingen te formuleren voor de toekomst. Onder ‘de grote wateren’ worden alle wateren verstaan die het rijk beheert (de rijkswateren), met uitzondering van de kanalen. Het waterbeheer betreft het beheer van het watersysteem als geheel: het samenhangende geheel van water, bodem en oevers. Het natuurbeleid voor de grote wateren is afgebakend tot de beleidsdoelstellingen die voortvloeien uit de Europese afspraken, die vertaald zijn in Nederlandse regelgeving en beleid. Deze verkenning is gebaseerd op documentenonderzoek, interviews, expert judgement en overleg met de begeleidingscommissie.

 

De belangrijkste aanbevelingen waren:

  • Behoud en versterk de integrale en gebiedsgerichte aanpak van de natuurdoelstellingen.
  • Maak de Natura 2000-beheerplannen ambitiegestuurd
  • Verken de toekomstige kosten voor het dagelijks beheer
  • Actualiseer de raming van de nog noodzakelijk inspanningen voor de te bereiken doelen
  • Maak een jaarlijks overzicht  van de rijksbudgetten voor natuurherstel in de grote wateren
  • Ontwikkel een integrale, gebiedsgerichte financieringsstrategie.
  • Incorporeer natuur integraal in het Deltafonds en het Deltaprogramma.
  • Actualiseer instandhoudingsdoelen naar dynamische omstandigheden en klimaatverandering

 

Lysias heeft deze opdracht uitgevoerd onder begeleiding van een commissie onder voorzitterschap van LNV, en heeft de verkenning in juni 2022 aan de opdrachtgever aangeboden. Het team van Lysias bestond uit Roelof Balk, Jeroen Schutz, Jan Jaap de Graeff en Yoram Poot. Bij dit artikel kan de eindrapportage worden gedownload.

Lysias rapport Geld voor Waternatuur

Share:

Yoram Poot

Adviseur

Roelof Balk

Associé Slim Financieren

Jeroen Schutz

Associé

Jan Jaap de Graeff

Associé

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024