Terug

24/05/2022

Grote belangstelling voor omschakelfinancieringen Investeringsfonds

De belangstelling voor het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) is groot en biedt (financierings)perspectief voor agrarische ondernemers die willen omschakelen. Dat is de conclusie uit de tussenrapportage ‘Van omschakelplannen naar kringlooplandbouw’ na vijf maanden. Het Nationaal Groenfonds heeft de tussenrapportage aangeboden aan het ministerie van LNV. De uitkomsten zijn goed nieuws voor het nieuwe Kabinet, dat vol inzet op een transitie van de landbouw naar meer duurzaamheid. Continuïteit is nu geboden.

Het IDL biedt cofinanciering voor omschakelende boeren en trekt daarmee de banken over de streep. De omschakelleningen van het IDL met hun lange looptijd, een lange aflossingsvrije periode en een vaste lage rente van 1%, maken het verschil in de risico-rendementsafwegingen van de banken. Zo helpt het IDL de transitie naar duurzame landbouw op weg.

‘Agrarische ondernemers tonen interesse voor Investeringsfonds Duurzame Landbouw. Associé Roelof Balk schreef met medewerking van zijn collega Melvin Konings de Tussenrapportage IDL.’

Veel belangstelling
De belangstelling voor het IDL blijkt groot. In de eerste maanden zochten ruim 4.500 bezoekers informatie op de webpagina’s van het IDL. Half december waren er al 24 complete aanvragen binnen en vier omschakelfinancieringen. De doorlooptijd van de aanvragen, met daarin het overleg met de private financiers over de precieze financieringsopzet, omvat zo’n 5 á 6 maanden. Het aantal aanvragen blijft toenemen. In totaal is binnen de pilotfase tot juli 2022 ruimte voor zo’n 35 omschakelfinancieringen.

Meer IDL
Het IDL is in juli 2021 als pilot van start gegaan: een nieuw financieel instrument ter bevordering van duurzame landbouw, opgericht in het kader van de structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Het Nationaal Groenfonds heeft vanaf medio juli 2021 het loket opengesteld en een onafhankelijke en deskundige beoordelingscommissie benoemd, een voorlichtingscampagne gestart en de eerste aanvragen – in nauwe samenspraak met de betrokken private financiers – in behandeling genomen. Een structureel vervolg van het IDL lijkt logisch nu het nieuwe Kabinet vol inzet op transitie van de agrarische sector naar meer duurzaam en minder stikstof.

Omschakelprogramma Duurzame Landbouw
Het IDL maakt onderdeel uit van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van het ministerie van LNV en stuurt op duurzaamheidsdoelen in plaats van op specifieke maatregelen. Het IDL biedt langjarige (co)financiering tegen soepele condities aan agrarische ondernemers die met gerichte investeringen willen omschakelen naar een duurzame bedrijfsvoering.

De tussenrapportage IDL is geschreven door associé Roelof Balk met medewerking van zijn collega Melvin Konings.

• Tussenrapportage IDL

Share:

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024