Terug

30/05/2024

Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?

Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout

Lysias helpt gemeenten om de kosten voor het sociaal domein beheersbaar te houden. Veel gemeenten zien de kosten in het sociaal domein in de afgelopen jaren oplopen. De onzekerheid over het ravijnjaar 2026 maakt dat het moeilijk is om de begroting vanaf dat jaar sluitend te krijgen. Dit vraagt om extra aandacht voor de beheersbaarheid van de financiën in het sociaal domein.

 

Heleen Stigter en Suzanne Rijsman, beiden ervaren adviseurs van Lysias in het sociaal domein, deden voor de gemeente Oosterhout onderzoek naar de mogelijkheden voor kostenbeheersing. In samenwerking met John van Leerdam van Cebeon, voerden zij dit onderzoek uit met als doel om een set van beheersmaatregelen op te stellen die toegepast kunnen worden in de uitvoering en het beleid van het sociaal domein. Dit deden zij door:

 

  1. Inzicht te creëren
    Allereerst voerde Cebeon een financiële analyse en een geobjectiveerde benchmark uit. Cebeon onderzocht hoe de uitgaven aan het sociaal domein zich verhouden tot het gemeentefonds en een viertal benchmarkgemeenten. Zo kreeg de gemeente inzichtelijk op welke onderdelen van het sociaal domein zij hogere of lagere uitgaven hadden, wat de ‘knoppen’ zijn waarmee dit samenhangt en wat zij op basis van het gemeentefonds zouden kunnen besteden aan dit domein.

 

  1. Overzicht te bieden
    Vervolgens heeft Lysias bevindingen opgesteld over de uitvoering en het beleid van de gemeente Oosterhout. Dit hebben we gedaan aan de hand van een aantal thema’s waarin gestuurd kan worden op kostenbeheersing. Hierbij kan je denken aan inkoop en contractmanagement en de inzet en van en samenwerking met voorliggende voorzieningen. “Door medewerkers van de uitvoering, beleid, kwaliteit en contractmanagement vanuit verschillende beleidsterreinen bij elkaar te zetten, kregen we een goed beeld van de integrale praktijk. Hierdoor zagen wij, en ook de medewerkers, direct waar de kansen lagen om zaken efficiënter op te pakken”, aldus Suzanne.

 

  1. Maatregelen en adviezen op te stellen
    Aan de hand van de bevindingen uit stap 1 en 2, en ervaringen met eerdere onderzoeken naar kostenbeheersing, hebben we een set van samenhangende maatregelen opgesteld. Doordat we de bestaande situatie goed geanalyseerd hebben, zorgden we ervoor dat deze goed aansloten op de visie voor het sociaal domein van de gemeente Oosterhout, en ook voortbouwden op lokale en landelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld de Hervormingsagenda Jeugd. We hebben samen met de medewerkers van de gemeente Oosterhout in kaart gebracht wat de haalbaarheid is van de maatregelen en hoe deze aansluiten op de visie en dienstverlening van de gemeente. Dit zorgde voor draagvlak en eigenaarschap bij de professionals in beleid en uitvoering.

 

Lysias Advies en Cebeon gaven naast de set van maatregelen, ook een aantal adviezen mee aan de gemeente Oosterhout, waaronder het aanscherpen van beleidsdoelstellingen en het prioriteren van ontwikkelingen in de organisatie.

 

Dit voorjaar leverden we ons eindrapport met bevindingen, conclusies, adviezen en een set van maatregelen op aan de gemeente Oosterhout.

“Lysias en Cebeon hebben een helder adviesrapport opgeleverd. We kunnen hierdoor concrete plannen maken om kostenbeheersing aan de slag te gaan”, aldus Rosalie van den Durpel, teamleider Sociaal Team van de gemeente Oosterhout. “Uit het rapport blijkt ook dat we al veel goed doen; dat is ook fijn om terug te krijgen. De adviseurs en onderzoekers zijn kundig en hebben ervaring in andere gemeenten. Wij kijken terug op een prettige en waardevolle samenwerking”.

 

Share:

Suzanne Rijsman

Adviseur

Heleen Stigter

Adviseur

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024