Terug

20/02/2020

Implementatie advies- en meldpunt OGGZ en taken Wet verplichte ggz

Op 1 januari is de BOPZ vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. In de nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de zorg. En hoeft verplichte zorg niet altijd een gedwongen opname te betekenen maar is ook behandeling thuis mogelijk. Per 1 januari krijgt de GGD in Amsterdam drie nieuwe wettelijke taken en wordt tevens de ambitie van het aanjaagteam (https://vng.nl/artikelen/aanjaagteam-verwarde-personen) voor personen met verward gedrag gerealiseerd. Dit betekent het bieden van een 24 uursmeldpunt voor iedereen die zich zorgen maakt over mede-inwoners die verward gedrag vertonen. In de zomer gingen Korien en Nienke daarmee aan de slag bij de GGD in Amsterdam.

“Niet iedereen die hulp nodig heeft, vraagt hierom. Er zijn mensen die teruggetrokken leven, overlast veroorzaken en zichzelf of hun huis verwaarlozen.” Deze tekst staat sinds kort op de website van de GGD. Niet alleen professionals, maar ook burgers in en om Amsterdam kunnen vanaf nu 24 uur per dag terecht bij het Advies- en Meldpunt OGGZ als zij zich zorgen maken over iemand.

In tegenstelling tot veel andere gemeenten, is het Amsterdamse meldpunt 24 uur per dag bereikbaar en heeft een directe link met GGD medewerkers in de wijk die allemaal sociaal psychiatrisch verpleegkundigen zijn. Lysias is van mening dat dit een cruciaal is om een sluitende aanpak te krijgen.

Samen met medewerkers van de GGD, met de gemeente, GGZ partners politie, ambulance, cliëntenbelang en ondersteuning van Lysias, is het de GGD gelukt zich voor te bereiden op de drie nieuwe wettelijke taken: het uitvoeren van de hoorplicht, het doen van een verkennend onderzoek en het bieden van een meldfunctie, mét een Amsterdams tintje. In Amsterdam worden betrokkene zo veel mogelijk face to face gehoord en leveren de sociaal psychiatrisch verpleegkundigen 24 uur per dag een flinke inspanning om betrokkenen waar mogelijk toe te leiden naar vrijwillige zorg; verplichte zorg zal altijd een laatste middel blijven. Dit sluit aan bij de visie van de eerste geneeskundige van de GGD, de programmamanager van OJZ en de grootste ketenpartners.

Met het Advies- en Meldpunt OGGZ en de opvolging van de meldingen zetten de GGD en de gemeente Amsterdam een flinke stap richting van een echt sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Op verzoek kunt u het implementatieplan ontvangen door een mail te sturen aan info@lysias.nl.

Share:

Korien Jurgens

Partner en directeur

Meer inzichten

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord
Uitvoering plan van aanpak
01/03/2024
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024