Terug

19/10/2016

Kapitaalmarkt onderzoek naar snel groeiende bedrijven in Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant en het Nederlandse Investeringsagentschap (NIA) is Lysias een onderzoek gestart naar de kapitaalmarkt voor snelgroeiende bedrijven. Dit als voorportaal om gebruik te kunnen maken van Europese fondsen. Er is wellicht een mismatch tussen vraag en aanbod van groeikapitaal. Lysias brengt dit ‘marktfalen’ in kaart en draagt oplossingsrichtingen aan.

Snelgroeiende bedrijven hebben vaak gericht groeikapitaal nodig dat meer het karakter heeft van risicokapitaal dan van regulier bancair krediet. Systeembanken zijn weinig actief in risicokapitaal. Aan de kant van het risicokapitaal zijn zowel publieke als private partijen actief, maar veel fondsen richten zich op jonge innovatieve bedrijven (technostarters) met financieringen tot € 2,5 miljoen. Overheden en marktpartijen lijken tot nu toe weinig actief te zijn voor snelgroeiende bedrijven.

Lysias onderzoekt de mogelijkheid om een apart investeringsfonds op te richten voor snelle groeiers. Juist als er met middelen samenwerking wordt gezocht (Rijk, Europa, maar ook waar mogelijk met private partijen zoals pensioenfondsen) kan er massa worden gemaakt in het fonds. En dat biedt weer kansen voor slimme samenwerking tussen die partijen, met heldere afspraken over onderlinge verliesvoorzieningen en rendement. In het jargon heet dit ‘smart blending’, een totaal nieuwe manier van samenwerken tussen markt en overheid. Lysias levert daarvoor strategisch advies met handelingsperspectief, in de overtuiging dat instrumenten nog veel effectiever kunnen worden

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024