Terug

29/09/2016

Lysias levert bouwstenen voor bijstelling beleid railveiligheid

Het spoor in Nederland behoort tot het meest druk bereden spoor in de wereld. Tegelijkertijd is vervoer per spoor in Nederland een van de meest veilige manieren van railvervoer in de wereld. Maar het kan altijd beter. Lysias heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en samen met alle relevante partijen in de railsector onderzocht hoe de railveiligheid ook in de toekomst verder kan worden verbeterd.

Lysias voerde een evaluatie uit van de Derde Kadernota Railveiligheid en verzorgde de inhoudelijke en procesmatige begeleiding van het bredere traject ‘Impuls Railveiligheid’.

Typisch Lysias in deze opdracht:

  • We organiseerden vier themasessies met meer dan 100 deelnemers uit de sector (over trends, nieuwe uitdagingen en toekomstige ontwikkelingen, integraliteit en transparantie; het belang van veiligheid ten opzichte van andere belangen, sturingsfilosofie en samenwerking en de cultuur van veiligheid onder het motto “veiligheid is mensenwerk”.
  • Ons oordeel over het doelbereik is gebaseerd op zeer uitgebreide deskresearch van beschikbare kwantitatieve informatie, verantwoordingsinformatie en prestatiegegevens. De kwantitatieve informatie is aangevuld met informatie uit beleidsnota’s, brieven aan de Tweede Kamer en informatie uit interviews met betrokken spoorpartijen. We kwamen lacunes en tegenstrijdigheden tegen in de informatie en die zijn opgelost.
  • We werkten samen met Kwink Groep en Movares die onze inhoudelijke kennis aanvulden.

De uitkomsten van de vier themasessies en de conclusies van de evaluatie zijn bouwstenen voor het Ministerie van IenM en de spoorpartijen om het beleid voor railveiligheid te verbeteren. Daarbij zal ook worden nagegaan of een Kadernota Railveiligheid een voldoende effectief kader biedt in de dynamische context van railveiligheid.

Eindrapport_evaluatie_Derde_Kadernota_Railveiligheid_9-10-2015

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024