Terug

24/06/2022

Met de wijsheid van nu

De ‘Commissie van Onderzoek Kostenoverschrijdingen Aanpak Ring Zuid’ heeft vandaag de uitkomsten van het onderzoek aangeboden aan de bestuurlijk opdrachtgever van de commissie, de Groningse Commissaris van de Koning, René Paas. Johan Remkes vervulde de rol van voorzitter van deze commissie, met Caspar van den Berg (Rijksuniversiteit Groningen, hoogleraar Bestuurskunde) en Leentje Volker (Universiteit Twente, hoogleraar Bouwmanagement) als commissieleden. Carla de Rie en Lobke van Meijel vervulden vanuit Lysias de rol van secretaris en begeleidden het onderzoek.

Hoofdlijn conclusie

Belangrijkste les is dat financiële risico’s niet losgekoppeld moeten worden van het opdrachtgeverschap. Voor de Aanpak Ring Zuid is de afspraak gemaakt dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor de uitvoering en de provincie verantwoordelijk is voor de financiële risico’s. Hiermee is – bij het maken van de afspraken in 2008 – een weeffout ontstaan: ‘Wie bepaalt’ correspondeert niet met ‘wie betaalt’.

Belangrijkste adviezen

Advies aan de publieke partners van de Aanpak Ring Zuid is om werk te maken van gezamenlijke risicobeheersing. Daarnaast adviseert de commissie dat het Rijk en de gemeente Groningen – naast de provincie Groningen – medeverantwoordelijkheid dienen te dragen voor mogelijke toekomstige financiële risico’s op basis van hun aandeel in het totale budget voor de Aanpak Ring Zuid.

Daarnaast acht de commissie het redelijk dat de provincie Groningen voor de geïnvesteerde middelen in de Aanpak Ring Zuid gebruik kan maken van het btw‑compensatiefonds. Het advies aan het ministerie van IenW is om gezamenlijk met de provincie op te trekken om binnen het Rijk tot een oplossing te komen en het financiële nadeel van de provincie te compenseren.

Achtergrond en aanleiding

De Zuidelijke Ringweg Groningen is de belangrijkste toegangsweg tot de stad Groningen en tegelijkertijd een belangrijke verbindingsweg van oost naar west (en vice versa) in het noorden van ons land. Om de verkeerssituatie op deze ringweg te verbeteren, zijn er sinds 2007 verkenningen uitgevoerd en voorbereidingen getroffen. Met het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn (eind 2007) bleek het Regio Specifiek Pakket een mooie gelegenheid om daadwerkelijk te starten met het project Aanpak Ring Zuid.

In 2017 ging de schop de grond in en is gestart met de uitvoering van het project. Deze uitvoering was lastiger dan beoogd, zo bleek in 2018. De planning liep uit en de kosten stegen. Vanuit de provincie Groningen was in 2021 een extra financiële bijdrage nodig.

Opdracht aan de commissie

De commissie-Remkes is ingesteld om onderzoek te doen naar de oorzaken van de kostenoverschrijdingen van de Aanpak Ring Zuid. Vraag aan de commissie was om antwoord te geven op de vraag of partijen op een redelijke manier zijn omgegaan met de kostenoverschrijdingen. Opdracht aan de commissie was om onderzoek te doen naar de opzet en de werking van de gemaakte afspraken. Waarbij het doel van het onderzoek was om te leren van het verleden en lessen te trekken voor de toekomst.

De commissie hoopt dat op basis van de aanbevelingen in dit eindrapport de betrokken partijen op een goede manier invulling kunnen geven aan de verantwoordelijkheden om daarmee gezamenlijk de Aanpak Ring Zuid voortvarend en succesvol af te ronden, zodat mensen die zich dagelijks inzetten voor de realisatie van de Ring Zuid trots kunnen zijn op dit project.

Meer weten?

Carla de Rie en Lobke van Meijel vertellen graag meer over deze opdracht.

 

Het eindrapport van de commissie is te downloaden rechts naast dit artikel .

 

Met de wijsheid van nu Eindrapportage

Share:

Lobke van Meijel

Adviseur

Carla de Rie

Partner

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024