Terug

12/01/2023

Nationaal Programma Groningen

National Programma Groningen: werken aan nieuw perspectief:

Midden-Groningen bevindt zich in het aardbevingsgebied en is onderdeel van het Nationaal Programma Groningen. Dit programma is bedoeld om nieuw perspectief te bieden aan de samenleving die gebukt gaat onder de gevolgen van de gaswinning: bodemdaling en aardbevingen. Het Rijk (ministerie van EZ en BZK) hebben geld ter beschikking gesteld. De gemeenten en provincie maken de plannen voor dit geld. Zo ook Midden Groningen.  Belangrijk voorwaarde: betrekken van de samenleving bij de opstelling van de plannen.

Met deze impuls is de gemeente aan de slag gegaan en in samenspraak met de samenleving is een breed programma ontwikkeld voor nieuw perspectief. Lysias (Rob Tutert en Melvin Smit) heeft hierover het programmamanagement gevoerd. De kern van het programma is:

Werken aan nieuw perspectief is onlosmakelijk verbonden met inzetten op jeugd: op onderwijs, op talentontwikkeling, op groeimogelijkheden, zelfontplooiing, wegwerken taalachterstanden en zelfredzaamheid.

Door daar lokaal een generatie stevig op in te zetten beoogt het college de sociale problematiek die van generatie op generatie wordt overgedragen te doorbreken. Daarmee maak je niet alleen een aantrekkelijke omgeving (in figuurlijke zin) voor de jeugd, ook draagt het bij aan de kans dat de jeugd zich aan dit gebied blijft verbinden of sneller weer terugkeert. Jonge mensen brengen dynamiek in de samenleving, verrijken het sportieve en culturele klimaat en hebben een stimulerend effect op andere generaties. Dat betekent een verrijking op vele vlakken.

Werken aan nieuw perspectief is inzetten op mensen die het moeilijk hebben en onvoldoende kunnen meekomen. Mensen met veel stress zijn niet of moeilijk in staat hun eigen toekomst vorm te geven. Te weinig inkomen, schulden en verslaving zijn daar veel voorkomende oorzaken van. Het college kiest voor investeren in deze mensen en ze te helpen om uit die situatie te komen of juist te voorkomen dat ze daarin terecht komen. Aanpak van schulden en inzet van ervaringsdeskundigen met als motto van curatief naar preventief staat hierin centraal, conform de strategische visie Sociaal Domein.

Werken aan nieuw perspectief is werken aan een aantrekkelijke omgeving. Het gaat hierbij om de aanpak van de verouderde gebieden, bedrijfsterreinen, panden en openbare ruimte in de gehele gemeente. Maar ook investeren in mooi landschap, cultuur en identiteit. Investeren hierin heeft een bredere impact dan alleen het beeld zelf. Het gaat gepaard met positieve uitstraling op de directe omgeving, het maakt gebieden weer aantrekkelijk om te gaan wonen of om een bedrijf te vestigen en helpt bij het opruimen van broedplaatsen voor ongewenst gedrag (onveiligheid). Misschien wel het belangrijkst: het draagt bij aan het gevoel van trots en eigenwaarde van de Groningers.

Werken aan nieuw perspectief is aantrekkelijk zijn voor nieuwe bedrijven. Nieuwe bedrijven zijn belangrijk voor groei en meer diversiteit van de werkgelegenheid en draagt bij aan meer evenwicht in de samenleving. Nieuwe bedrijven worden aangetrokken door vooral in te zetten op het versterken en verbeteren van eigen kwaliteiten. Dat betekent in deze gemeente vooral investeren in het brede plaatje van aantrekkelijke woonomgevingen, goede voorzieningen, onderwijs en het beschikbaar hebben van vestigingsmogelijkheden door herstructureren van bestaande bedrijfsterreinen en uitbreiding van nieuwe op goede locaties. Het uitvoeren van het programma Bedrijvig en Leefbaar neemt hierin een belangrijke positie in.

Bij de keuze van de projecten die als eerste uitgevoerd moeten worden staat voor het college voorop investeren in de jeugd van Midden-Groningen en in mensen, gebieden en plekken die het hard nodig hebben en waar urgentie zit. Ook is belangrijk bij de keuze dat de projecten niet los van elkaar staan maar onderlinge samenhang kennen en daardoor elkaar versterken. Deze projecten samen dragen bij aan het nieuwe perspectief, aan een positief imago voor Midden-Groningen.
Dit programma is in grote meerderheid door de raad omarmt. In een gefaseerde aanpak en in participatie met de samenleving wordt de komende jaren deze projecten uitgevoerd.

Voorwaarden voor succes:

 • Programmatische aanpak: voorkomen van versnippering
  Om te voorkomen dat het geld wordt besteed aan een reeks van losse projecten en daardoor het risico te lopen op een beperkt effect, is aan de voorkant gekozen voor een programmatische aanpak. Dat betekent werken en sturen vanuit gemeenschappelijke ambities en doelstellingen. Deze zijn voortgekomen uit een brede inventarisatie van beleid, gesprekken met college en raad en de vele gesprekken die met de samenleving zijn gevoerd in het kader van de fusie. Deze ambities en doelen zijn samengebracht in een kadernota: Hart voor Midden-Groningen
 • Doelen laten uitwerken door direct betrokkenen
  Bij iedere doelstelling is de vraag gesteld wat er nodig is om die doelstelling te realiseren. Deze vraag is voorgelegd aan direct betrokken mensen en organisaties. Zij zijn gestimuleerd om met ideeën voor projecten te komen. In samenspraak met de programmaorganisatie zijn deze ideeën omgevormd tot uitvoerbare projecten. Dit proces vergroot de betrokkenheid. Mensen en organisaties gaan zich eigenaar voelen voor een project
 • Bewaken/zoeken van samenhang: grotere effectiviteit en slagkracht: de mens centraal
  In totaal zijn er ruim 50 projecten op tafel gekomen, geclusterd naar 13 doelstellingen en 5 ambities. Door dit goed in overzicht te houden is er de nodige samenhang en afstemming tussen projecte ontstaan. Mooi voorbeeld is dat dezelfde coaches en begeleiders vaak voor meerdere projecten en meerdere doelgroepen kunnen worden ingezet. Maar nog belangrijker: door de mens centraal te stellen kan er hulp en ondersteuning vanuit meerdere projecten via eenzelfde loket of persoon worden aangeboden.
 • Integrale aanpak: fysiek en sociaal
  Investeren in stenen is betrekkelijk makkelijk. Maar zo te investeren dat het de sociale structuur versterkt en de samenleving er beter van wordt , is lastiger. De ambitie is om daaraan te werken door mensen te betrekken, mede eigenaar te maken en te werken aan voorzieningen die daarop inspelen.
 • Integrale aanpak: impuls voor de organisatie.
  Het programma werkt door alle afdelingen heen. Het vraagt het aangaan van samenwerking en allianties tussen alle sectoren binnen de gemeente: tussen beleidssectoren maar ook beleid en uitvoering.

Meer lezen? Zie:

https://www.midden-groningen.nl/nationaal-programma-groningen

https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/projecten/?_gemeente=midden-groningen

Meer weten over de ontwikkeling van programma’s en projecten en gebiedsontwikkeling? Rob Tutert en Korien Jurgens gaan graag met je in gesprek.

 

Share:

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024