Terug

21/09/2015

Omgaan met aardbevingsrisico’s in Groningen

Over de aard en de omvang van de problematiek als gevolg van de gaswinning in Groningen zijn nog veel onzekerheden. Voor Minister Kamp van Economische Zaken reden om in maart 2015 de Commissie-Meijdam in te stellen met de opdracht om voor het einde van 2015 te adviseren over hoe moet worden omgegaan met de risico’s van de aardgasbevingen, over veiligheidsnormen en over de aanpak van bouwkundige versterking van woningen en andere bouwwerken. Lysias was secretaris van deze commissie. Lysias voerde eerder een doorlichting uit van het schadeprotocol (in opdracht van de toenmalige Dialoogtafel Groningen) en was daardoor al goed thuis in het aardbevingsdossier.

De Commissie-Meijdam baseerde het eindadvies op de volgende uitgangspunten:

  • Bouwwerken in Groningen moeten voldoen aan de voor Nederland geldende veiligheidsnorm door de gasproductie te beheersen en woningen te versterken. Het bepalen van veiligheidsnormen en het toezien op het voldoen aan deze normen is onderdeel van de zorgplicht van de overheid.
  • De overheid heeft tevens de zorgplicht toe te zien op het adequaat vergoeden van ontstane schade.
  • De overheid neemt de verantwoordelijkheid om gevolgen van de gaswinning ook in positieve zin in het gebied te laten terugkeren.

De commissie adviseerde onder meer over de veiligheidsnorm en de wijze waarop de versterkingsopgave diende te worden vormgegeven. Ook adviseerde de commissie over rechtvaardige compensatie. De commissie is van mening dat inwoners van Groningen recht hebben op meer dan alleen basisveiligheid en volledige vergoeding van schade en dat de overheid een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om te komen tot een meer rechtvaardige verdeling van lusten en lasten. Op basis hiervan heeft de commissie de minister van Economische Zaken geadviseerd een specifiek fonds op te richten van waaruit, in samenspraak met de Nationaal Coördinator Groningen, compensatiemiddelen worden ingezet die meer structureel van aard zijn en die beter aansluiten bij wat burgers belangrijk en waardevol vinden voor hun directe leefomgeving. De commissie adviseerde hierbij om de zeggenschap over de verdeling van middelen vanuit dit fonds neer te leggen bij de inwoners van Groningen zelf.

 

eindadvies-commissie-meijdam-bijlage-7

Share:

Carla de Rie

Partner

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024