Terug

12/09/2016

Onderzoek Financiën en Huisvesting UvA

Na de bezetting van het Maagdenhuis begin 2015 hebben vertegenwoordigers van de actiegroepen en de medezeggenschap van de UvA een commissie ingesteld om onderzoek te doen naar de financiële situatie en de huisvesting van de UvA. Het CvB van de UvA heeft het besluit genomen tot facilitering van de commissie. Lysias is secretaris van de ‘Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting UvA’.

De opdracht aan de commissie bestaat uit vier deelonderzoeken

  • Financiële gezondheid
  • Financieringswijze (inclusief rentederivaten)
  • Allocatiemodel
  • Huisvesting

Begin 2016 is de commissie van start gegaan met de onderzoeksfase. Doel van deze fase is het verzamelen van het feitenmateriaal en de relevante informatie op de terreinen van financiën en huisvesting, om op basis daarvan het feitenrelaas te kunnen opstellen. Op basis van de verzamelde informatie, stelt de commissie een voorlopig feitenrelaas op. Voor het verifiëren en completeren van de voorlopige versie van het feitenrelaas, voert de commissie vervolgens formele interviews. De geverifieerde en gecompleteerde versie van het feitenrelaas legt de commissie voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden voor aan de contactgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van de actiegroepen en vakbonden, die de commissie hebben ingesteld) en aan het CvB/de bestuurlijk verantwoordelijken.

 

2016-06-24-Bijlage_Feitenrapport-financiele-gezondheid-DEF

Share:

Carla de Rie

Partner

Meer inzichten

Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024
Evaluatie Roadmap Vogelgriep
Evaluatie Roadmap strategische aanpak vogelgriep
20/02/2024