Terug

18/01/2019

Op weg naar het Waterschap 2025 in de Drents Overijsselse Delta

Het algemeen bestuur van het fusiewaterschap Drents Overijsselse Delta wilde weten waar het waterschap staat in zijn ontwikkeling naar het Waterschap 2025. Het waterschap stelde daarvoor een externe bestuurlijke commissie in en vroeg Lysias de commissie te ondersteunen in de organisatie en begeleiding van de evaluatie en het opstellen van het adviesrapport. Herman Grootelaar en Melvin Smit vormden het team voor de uitvoering van deze opdracht.

Resultaten

De belangrijkste doelen, zoals deze voor de fusie waren geformuleerd, zijn: een herkenbare positie in de omgeving, krachtig bestuur en een goed geëquipeerde organisatie voor de uitvoering. De commissie heeft met de blik van ‘buiten naar binnen’ de fusiedoelen gemonitord, met als doel het waterschap te inspireren en handvatten mee te geven om verder te ontwikkelen naar het ‘Waterschap 2025’: terugkijken om te leren voor de toekomst.

De evaluatie laat zien dat er over het geheel genomen sprake is van positief-kritische externe waardering van het functioneren van het waterschap. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is voor belanghebbenden een zichtbaar en herkenbaar waterschap. Medewerkers in het veld zijn zichtbaar en het contact is goed. Stakeholders zien dat er met de fusie een organisatie is ontstaan waarmee functiespecialisatie mogelijk wordt en verdere professionalisering kan plaatsvinden.

De bestuurlijke taakopvatting is een aandachtspunt. Het dominante beeld is dat WDODelta krachtig is op watertaken en minder krachtig op brede opgaven. Juist op het punt van het verbinden van de belangen van anderen met de belangen van het waterschap is nog groei mogelijk.

De commissie concludeert dat de condities voor de doorontwikkeling naar het Waterschap 2025 zijn geschapen en de eerste stappen zijn gezet. De komende jaren gaat het om het verzilveren van de belofte van de fusie in de doorontwikkeling naar 2025.

Typisch Lysias

  • Verstand van de waterschapswereld en rijke ervaring met fusieprocessen
  • Strak en zorgvuldig uitlijnen van het proces en helder communiceren over dat proces
  • De commissie(leden) in positie brengen en steeds goed voorbereid aan tafel laten verschijnen
  • Bevorderen van de onderlinge chemie en synergie binnen de commissie
  • Aansluiten bij de praktijk en belevingswereld van stakeholders en bestuurders
Een blik van buiten – inspiratie voor het waterschap 2025

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024