Terug

21/06/2018

Perspectief in het Vluchtelingenvraagstuk

De toestroom van vluchtelingen stelt de Nederlandse samenleving voor grote maatschappelijke uitdagingen. Dat vraagt om vernieuwend organiseren. Voor VluchtelingenWerk Nederland, Zuidwest Nederland en een ondernemersinitiatief voor huisvesting en integratie levert Lysias daaraan een actieve bijdrage.

Arbeidsparticipatie

Snel starten met participatie, door werk, stage of vrijwilligerswerk, is cruciaal om als vluchteling in Nederland te integreren. Daar is inmiddels iedereen van overtuigd. Maar de Nederlandse samenleving is daar nog niet op georganiseerd: arbeidsparticipatie begint meestal pas aan het einde van het inburgeringstraject. En we weten niet goed wat vluchtelingen kunnen. Eind vorig jaar is VluchtelingenWerk Nederland begonnen om de activiteiten op het gebied van arbeidsparticipatie opnieuw vorm te geven, voortbouwend op de ervaring met eerdere succesvolle projecten als Startbaan. De basis vormt een analyse van de huidige activiteiten van arbeidsparticipatie en de vraag. Ook is een aantal scenario’s ontwikkeld voor de rol, strategie en activiteiten van VWN voor toeleiding naar werk. Nu verkent VWN aan de hand van pilots welke benadering succesvol is. Lysias analyseert, adviseert en levert een bijdrage aan een visie op arbeidsparticipatie, die de basis wordt voor de inzet van VWN in heel Nederland.

Ondernemersinitiatief huisvesting en integratie

Een internationale onderneming heeft ruimte beschikbaar om vluchtelingen te huisvesten en op te leiden en wil zelf ook een actieve bijdrage leveren aan die opleiding. De vertegenwoordigers namens de ondernemer hebben een plan uitgewerkt om huisvesting en opleiding te combineren. Het gaat om technische opleidingen, die ook bruikbaar zijn bij de wederopbouw na eventuele terugkeer van vluchtelingen. Toch blijkt het nog niet zo gemakkelijk om samen met gemeente en andere betrokken partijen te komen tot een haalbaar en rendabel plan. De financiële basis onder het plan is nog niet voldoende solide. En ook is de inzet van professionele organisaties (zoals het ROC) nodig om de opleiding en integratie mee vorm te geven. Lysias is door de gemeente gevraagd om een proces te begeleiden om met alle betrokkenen te komen tot een beoordeling van de haalbaarheid. Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) speelt daarin een belangrijke rol. Tijdens een goed voorbereide werksessie hebben de betrokkenen op locatie met elkaar verkend wat nodig is om het plan te laten slagen.

Organisatie en positionering Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland

De nieuwe regionale Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland is ontstaan uit vier voormalige regionale stichtingen. Tijdens deze fusie is de positionering van de activiteiten voor inburgering nog niet definitief vastgesteld. Lysias doet onderzoek naar deze organisatiekundige vraag en adviseert over een juiste en slimme positionering.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024