Terug

30/05/2023

Samenwerken, besturen en toezicht houden

Het is goed wonen en leven in Breda, maar dat is niet voor alle bewoners zo. Het verschil tussen bewoners met goede kansen en mogelijkheden en bewoners die dat niet of veel minder hebben wordt steeds groter. De groeiende tweedeling zorgt ervoor dat een deel van de Bredanaars uit beeld raakt, vastloopt en niet meer meedoet in de samenleving. Onder de naam ‘Verbeter Breda’ is het initiatief genomen de groeiende tweedeling in Breda aan te pakken. Lysias begeleidde de gezamenlijke ontwikkeling van een model voor effectieve samenwerking door betrokken organisaties en bewoners van Breda.

Betrokken bewoners, organisaties en de gemeente Breda voelen de noodzaak samen te kiezen voor een structurele aanpak. Dat betekent niet dat er nog niets gebeurt. Integendeel, overal in de stad zijn mooie projecten te vinden. Tegelijkertijd zien betrokkenen van Verbeter Breda dat projecten die de stad verbeteren vaak los van elkaar zijn georganiseerd waardoor ze niet op elkaar aansluiten, een smalle basis hebben of een (te) korte looptijd kennen. Een waaier van bestaande projecten slaagt er niet in de kloof van de tweedeling in Breda te dichten.

En die kloof is niet zomaar gedicht. De huidige tweedeling is door decennia heen ontstaan en zal daarom ook niet binnen een jaar zijn opgelost. Daarbij is de tweedelingsopgave zo veelomvattend dat de gemeente of een andere organisatie het probleem niet alleen kan oplossen. Er is meer nodig, een brede coalitie van bewoners en organisaties die samen dezelfde doelen nastreven: een verbeterd Breda! In het Pact van Breda is verkend hoe een verbeterd Breda eruit moet zien. Iedere Bredanaar moet perspectief hebben op een voorspelbaar inkomen, een fijne woonruimte in een fijne buurt en kunnen worden wie het wil zijn. Deze ambities leggen het fundament voor een samenhangende en langdurige aanpak tot 2040, met onder meer samenwerking met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid van het Rijk.

Begin 2023 bevindt Verbeter Breda zich in de kwartiermakersfase. Daarin werken bewoners, organisaties en de gemeente samen ideeën uit in een programma voor de komende jaren. Het jaar 2023 zal een scharnierpunt zijn voor Verbeter Breda. Vanaf april verschuift de focus van denken naar doen; van plannen maken naar het realiseren ervan. Voor het maken van die omslag is het nodig om afspraken met elkaar te maken.

Het programmateam van Verbeter Breda heeft Lysias gevraagd een model te ontwikkelen als robuuste basis voor het organiseren van samenwerking tussen betrokken bewoners en partijen voor de aanpak van de tweedeling in de komende 20 jaar. Het model is tot stand gekomen via de principes van ‘design thinking’ en gebaseerd op netwerksamenwerking. Het bestaat uit een aantal waarden en bouwstenen, waarmee een fundament gelegd wordt voor de komende fase.

Bij bouwstenen kan worden gedacht aan de organisatie van het netwerk, een programmabureau, een programmadirectie, een bestuur, een bewonersraad, de wijze van ontmoeten en besluitvorming, de juridische status, communicatie en de financiën, de rolverdeling en het bepalen van resultaten en voortgang Gedurende de ontwikkeling van Verbeter Breda kan het model dan worden bijgesteld door te ‘sleutelen’ aan de bouwstenen. Op de site van Verbeter Breda vind je alle actuele informatie.

Ook aan de slag met eigentijdse vormen van organiseren en samenwerken? De adviseurs van Lysias gaan graag met je in gesprek!

Share:

Bibian Bevers

Adviseur

Pieter van Eijsden

Adviseur

Frank Burkels

Partner

Meer inzichten

Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024
Evaluatie Roadmap Vogelgriep
Evaluatie Roadmap strategische aanpak vogelgriep
20/02/2024