Terug

01/06/2021

Uit de stikstofimpasse: Gezamenlijk voorstel boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties

Om uit de stikstofimpasse te komen, hebben Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO, Bouwend Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland de handen ineengeslagen. Samen doen zij een voorstel voor een aanpak die de vermindering van stikstofuitstoot stevig versnelt, de natuur versterkt, boeren toekomst biedt en die weer ruimte schept voor nieuwe economische ontwikkelingen. Dit schrijven de zes organisaties in een ingezonden artikel in het FD van 25 mei 2021.

Carla de Rie verzorgde de procesondersteuning om met deze partijen een akkoord te bereiken om uit de stikstofimpasse te komen. Zij was betrokken bij de onderhandelingen en trad op als penvoerder van het akkoord. Het akkoord is te vinden via deze link.

Breed draagvlak

Bij mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek betekent winst voor de één meestal verlies voor de ander, waardoor breed draagvlak tot op heden ontbreekt en de impasse voortduurt met grote gevolgen voor natuur en economie. Daar wilden deze partijen uit en dat is gelukt met de voorgestelde aanpak waar natuur en economie beiden beter van worden.

Gebiedsgerichte aanpak
Het versnellingsakkoord van de zes organisaties realiseert in 2030 een hogere reductie van stikstofemissies (-40%) dan in de stikstofwet is voorzien (-26%) en met een extra versnelling van reducties in de eerste jaren. Ook komt er extra ontwikkelruimte (60 mol) om de economische ontwikkeling weer vlot te trekken en wordt er extra geïnvesteerd in herstel en versterking van de natuur. Essentieel in het plan is de gebiedsgerichte aanpak die de organisaties voorstellen. De stikstofsituatie verschilt immers per gebied en kan dus ook alleen gebiedsgericht worden opgelost, waarbij relevante spelers, zoals boeren en natuurbeheerders, actief participeren.

Investeringsprogramma
De nieuwe aanpak vraagt financiële ondersteuning van met name boeren voor innovatie, natuurinclusieve landbouw, agrarisch natuurbeheer, vrijwillige verplaatsing naar toekomstbestendige locaties of vrijwillig stoppen. Ook het herstel en de versterking van de natuur vraagt om meer middelen dan tot nu toe is voorzien. Tot 2030 is jaarlijks € 1,7 miljard aan investeringen nodig om alle doelen te behalen, zo hebben we berekend. Dit is in het algemeen belang, waarbij de kosten van niets doen bovendien op de lange termijn vele malen hoger zullen zijn. Nu al gaan bijvoorbeeld miljarden aan nieuwe duurzame investeringen aan ons land voorbij.

Vervolg
De organisaties vragen de politiek mee te doen en de aanpak verder uit te werken. Ook adviseren ze het demissionaire kabinet het plan voor te leggen aan de Raad van State en het Planbureau voor de Leefomgeving.

De reflectie van het PBL is hier te vinden.

Share:

Carla de Rie

Partner

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024