Terug

17/06/2024

Versterken van de sociale basis in Fryslân

Op weg naar de meest gezonde regio van Europa

In 2040 heeft IZA (Integraal ZorgAkkoord)-regio Fryslân, die samenvalt met de provincie Fryslân, de ambitie om de meest gezonde regio van Europa te worden. In het IZA-regioplan Fryslân (FrIZA) zijn hiertoe vier opgaven en vijf fundamenten opgenomen. De fundamenten gaan dwars door de opgaven heen en hebben betrekking op: versterken van de sociale basis, versterken eerste lijn, aandacht voor de arbeidsmarkt, digitalisering en burgerparticipatie. Lysias hielp bij het concretiseren van de routekaart versterken sociale basis voor 2024.

Krachtige samenwerking

Fryslân loopt voorop in een regionale preventieaanpak. Zo is in 2020, in navolging van het Nationale Preventieakkoord, de Friese Preventieaanpak (FPA) gestart. De ambitie is een ‘goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen in Fryslân’. Inmiddels staat er een krachtige regionale samenwerking met de ambitie om dit verder door te ontwikkelen.

Fries Zorg Akkoord (FrIZA)
De FPA sluit direct aan op het Friese Zorg Akkoord (FrIZA) dat in 2023 is ontwikkeld. In dit FrIZA-regioplan hebben de regionale zorgpartijen vastgesteld wat de belangrijkste prioritaire opgaven voor Fryslân zijn en zijn afspraken gemaakt over hoe deze opgaven worden opgepakt. Deze opgaven zijn gebaseerd op het Friese regiobeeld dat in juli 2023 is gepubliceerd. Om deze opgaven tot een succes te maken zijn domeinoverstijgende fundamenten benoemd, die een voorwaarde zijn voor de uitvoering van de opgaven. Het versterken van de sociale basis is zo’n fundament.

Routekaart ‘Versterken van de sociale basis’
Annemieke van der Zijden en Frank Burkels van Lysias begeleidden de samenwerkende organisaties bij het uitwerken van een routekaart voor 2024 en de benodigde randvoorwaarden om zo te komen tot een concrete aanpak.

Share:

Annemieke van der Zijden

Adviseur

Frank Burkels

Partner

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024