Terug

07/02/2023

VWS en gemeenten aan zet bij aanpak preventie

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is ondertekend en daarmee is afgesproken dat VWS, GGD GHOR, ZN en VNG meer energie gaan steken in preventie. Voor gemeenten komt er een specifieke uitkering (SPUK) om preventieprogramma’s te ontwikkelen. Middelen uit verschillende programma’s worden gebundeld, zoals preventie, versterken sociale basis, sport en bewegen maar ook wonen en zorg, eenzaamheid en jeugd.

Gemeenten hebben belang bij een goed lokaal zorgstelsel. In de eerste plaats is de kwaliteit van de zorg van belang voor de gezondheid van inwoners. Als zorg (huisartsen, wijkzorg, ggz, jeugdzorg) minder goed functioneert neemt de druk op het sociaal domein toe. De zorg heeft ook baat bij het samenspel met de gemeente. Een sterke sociale basis kan er voor zorgen dat een deel van de hulpvragen niet verder uitgroeit.

Zorg en ondersteuning zijn succesvol als wordt aangesloten op de lokale behoefte. Lokaal maatwerk leveren is een belangrijk onderdeel van de opgave van GALA. Gemeenten hebben daarvoor dialoog nodig met inwoners om verschillen tussen behoefte en aanbod op te sporen. Via een burgerpanel, gesprekstafels of interviews kan de lokale behoefte verder opgehaald worden naast bestaande kanalen zoals regionale cliëntvertegenwoordiging en wmo en/of jeugdraad.

Vanuit Lysias hebben we ruime ervaring met preventie en gerelateerde thema’s als gezonde leefomgeving, wonen en zorg, jeugd, tweedeling, mentale weerbaarheid en eenzaamheid. En met zowel het ontwikkelen van beleid, onderzoeken van de lokale behoefte en organiseren en werkend krijgen van plannen.

Ga je aan de slag met preventie, of met planvorming voor GALA, en wil je van gedachten wisselen? Heleen Stigter en Korien Jurgens gaan graag met je in gesprek.

Referentieopdrachten:
– Ondersteunen van de taskfoce Wonen en Zorg in opdracht van VWS
– Versterken van de regionale infrastructuur cliëntvertegenwoordiging in opdracht van VWS
– Hervormingsagenda jeudgzorg in opdracht van VWS
– Ontwikkelen preventiemonitor in opdracht van de gemeente Hendrik-Ido- Ambacht
– Nader onderzoek financiering ‘Proeftuin de Ruwaard’ in opdracht van de gemeente Oss.
– Evaluatie armoedebeleid in opdracht van de gemeente Venlo

Share:

Meer inzichten

Identiteit en de provincie: verschillen in Nederland
Opinieartikel van Yoram Poot
12/03/2023
Brede welvaart als organisatievraagstuk
Beleidskader en aanleiding voor anders organiseren
06/03/2023
Integriteitsonderzoeken werpen licht op de kwestie
Helderheid bieden, recht doen aan de situatie en leren
06/03/2023