privacybeleid

Open over privacy en verwerking persoonsgegevens

Amersfoort, 24 mei 2018

Lysias Consulting Group hecht veel waarde aan het waarborgen van gegevens en de privacy van haar relaties. We willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens en hebben daarom deze privacyverklaring opgesteld. Hierin zetten we uiteen hoe uw persoonsgegevens worden
verwerkt en beschermd.

1. Contactgegevens
Lysias Consulting Group B.V. (incl. werkmaatschappijen Lysias Advies B.V. en Lysias Interimmanagement B.V.)
Soesterweg 310D
3812 BH AMERSFOORT
033 464 70 70
www.lysiasadvies.nl
info@lysiasadvies.nl

2. Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens?
De directie van Lysias Consulting Group (hierna Lysias), gevestigd aan Soesterweg 310-D, Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De directie van Lysias heeft Petra Winters aangewezen als de ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van Lysias. Zij is te bereiken via info@lysiasadvies.nl. Lysias neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@lysiasadvies.nl.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Lysias verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

4. Welke persoonlijke gegevens registreert Lysias?
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam, geslacht, tussenvoegsel, voorletters, titulatuur
• Functie en organisatie
• Telefoonnummer en/of mobiel nummer
• Adresgegevens
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief zelf verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op onze website, in correspondentie en/of telefonisch en informatie over betalingsmogelijkheden.
• Gegevens die betrekking hebben op uw deelname aan onze besloten seminars en andere Lysiasactiviteiten.
• Bankrekeningnummer, voor facturatie
• Lysias verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die
wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5. Met welk doel registreert en verwerkt Lysias persoonlijke gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om u op een correcte wijze op te nemen in onze administratie. Deze gegevens worden uitsluitend en alleen gebruikt binnen onze organisatie voor de uitvoering van ons werk en het leveren van (advies)diensten. Dit betreft het leggen van contact door te bellen of te e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Daarnaast benutten we uw gegevens om u op de hoogte te stellen van onze seminars en andere Lysias-activiteiten, om met u in contact te komen, voor het verzenden van onze nieuwsbrief en om u te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening.

De persoonlijke gegevens zijn uitsluitend inzichtelijk voor medewerkers binnen onze eigen organisatie die deze informatie nodig hebben voor het uitvoeren van de hiervoor beschreven dienstverlening. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen aan of ruilen met derden buiten Lysias voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden.

Lysias zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lysias blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Lysias gebruikt alleen analytische cookies om onder andere het aantal bezoekers op de website te analyseren. Wanneer Lysias gebruik maakt van Google Analytics, gebeurt dat zonder dat daarbij IP-adressen van onze websitebezoekers naar Google worden gestuurd.

Lysias neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lysias) tussen zit.

6. Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeftu het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lysias. U kunt altijd de toestemming intrekken voor het verwerken van uw gegevens. Dit betekent automatisch dat wij uw gegevens uit onze administratie verwijderen, tenzij deze nog nodig zijn voor de uitvoering of facturering van lopende opdrachten. Ook heeft u altijd de mogelijkheid tot inzage of aanpassing van uw persoonlijke gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@lysiasadvies.nl.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie, te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en binnen vier weken, op uw verzoek.

7. Hoe lang bewaart Lysias persoonlijke gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens die wij in onze beveiligde omgeving verwerken: Uw persoonsgegevens blijven bewaard tot het einde van het tweede kalenderjaar ná het jaar waarin u hebt aangegeven niet langer te willen deelnemen aan onze activiteiten. Voorbeeld: zegt u de deelname op per 7 juni 2018, dan verwijderen wij uw persoonlijke gegevens per 1-1-2021.

8. Hoe kunt u een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens?
Het staat u vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens (dat kan via deze link), maar nog liever ontvangen we uw opmerkingen hierover via: info@lysiasadvies.nl, zodat wij zo snel als mogelijk samen kunnen werken aan een oplossing.

9. Waar slaat Lysias gegevens van haar relaties op?
De persoonsgegevens worden verwerkt in AFAS. Een beveiligde kopie van deze gegevens wordt opgeslagen in de i-Cloud via Infradax, onze ICT-beheerder. De computers waarop de gegevens worden verwerkt en gemuteerd, zijn beveiligd met actuele Antivirus- en Malware programma’s. Die programma’s worden automatisch geüpdatet. Na elke mutatie wordt er een back-up gemaakt van de gewijzigde bestanden. De computers zijn allemaal beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik. Verzending van bestanden met persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats tussen onze medewerkers onderling en in het kader van opdrachten, met de opdrachtgever.

10. Datalekken
Zodra er een datalek wordt gemeld bij onze organisatie, nemen we contact op met het Meldloket Datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en treffen we de hieruit voortvloeiende benodigde maatregelen.

11. Updates van onze privacyverklaring
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle wijzigingen van de privacyverklaring zichtbaar, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens of uw rechten.