Terug naar overzicht

Provincies investeren fors in revolverende instrumenten

10-07-2019

Lysias Advies heeft een inventarisatie gemaakt van de plannen van de nieuwe provinciebesturen. Ze maken een significante schaalsprong in hun inzet van revolverende instrumenten zoals leningen en aandelen. Opgeteld gaat het om een stijging van minimaal € 1,2 miljard voor de periode 2019-2023.

Senior adviseur Melvin Könings: “De doelen waarop de provincies hun geld inzetten zijn divers en verschillen in grote mate per provincie. Fondsen richten zich op energietransitie, regionale economie, innovatie, maar ook op leefbaarheid, landbouw, openbaar vervoer, asbestbestrijding, natuur, cultuur en sport. Een aantal provincies gebruikt de inzet van revolverende instrumenten voortaan zelfs als basisuitgangspunt, met name de provincies met veel eigen vermogen, zoals Gelderland, Brabant en Limburg. Maar ook bijvoorbeeld Groningen, waar op dit moment veel extra rijksgeld naar toevloeit en relatief kleinere provincies als Utrecht, Flevoland en Drenthe.”

In de notitie leggen we uit waarom provincies overschakelen naar dit soort nieuwe instrumenten. Deze omslag zorgt ook voor grote uitdagingen. Zo staan de kernwaarden voor de uitvoering van overheidsbeleid onder druk, zoals traceerbaarheid, zorgvuldigheid en rechtsbescherming. Hebben parlementen nog wel goed zicht op- en sturingskracht over deze budgetten? De Algemene Rekenkamer en ook de provinciale rekenkamers stellen daar vraagtekens bij. Het revolverende karakter van fondsen sluit niet goed aan bij de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingscyclus. De ingezette middelen in fondsen vormen als het ware een ‘witte vlek’ in de bestaande begrotingscyclus.

De praktijk toont aan dat het opzetten van een revolverend fonds knap ingewikkeld is, evenals het beleidsmatig sturen op resultaat en het verantwoorden van investeringen met publieke middelen. Lysias Advies publiceerde in 2018 een uitgebreide Whitepaper over de uitdagingen rond revolverende instrumenten.

Op 12 september 2019 organiseert Lysias de Leergang Revolverend financieren.Tijdens deze leergang krijgen beleidsmakers, economen, juristen, toezichthouders, fondsbeheerders en overige geïnteresseerden inzicht in de werking van bestaande publieke fondsen. Ze maken kennis met actuele ontwikkelingen en krijgen handreikingen voor het effectief opzetten, managen, verantwoorden en controleren van revolverende instrumenten.

 

Anderen bekeken ook